Personuppgiftspolicy

ALLMÄNT

ALLMÄNT

ALLMÄNT

Clubmate AB registrerar och behandlar användarens personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

Clubmate är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Clubmate skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Clubmates utbud och service.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Clubmate behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kan komma att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifterna lämnar du själv på www.clubmate.se när du kontaktar oss.

När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas enligt denna personuppgiftspolicy.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst genom Clubmate eller när du skriver till oss medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Clubmate i tre år.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Clubmate.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

SAMTYCKE

SAMTYCKE

SAMTYCKE

Genom att aktivt godkänna våra villkor på www.clubmate.se, vid kontakt oss samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

DINA RÄTTIGHETER

DINA RÄTTIGHETER

DINA RÄTTIGHETER

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling genom att maila oss på support@clubmate.se

Du kan även kontakta Clubmates kundtjänst på support@clubmate.se, https://clubmate.se/kontakta-oss/ eller per telefon +46 (0) 768 16 20 68 om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder.

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

c/o Axel Halldén Luthagsesplanaden 11, 752 25, Uppsala

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Clubmate AB, org. nr. 559378-3458, +46 (0) 768-16 20 68, c/o Axel Halldén, Luthagsesplanaden 11, 752 25 Uppsala, info@clubmate.se är personuppgiftsbiträde i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).